Dáváme odpovědi!

Prohlášení o ochraně údajů

Provozovatel webové prezentace: Amalthea Electronics CZ s.r.o.
Oldřichov č.p. 82 347 01 Tachov Česká republika
T +420 373 70 25 71 info(at)amalthea-electronics.cz

1. Ochrana údajů přehledně

Obecná upozornění

Následující upozornění jednoduše a přehledně informují o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých vás lze identifikovat. Podrobné informace o tématu ochrany údajů najdete v našem prohlášení o ochraně údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Sběr údajů na naší webové stránce

Kdo odpovídá za sběr údajů na této webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce realizuje provozovatel této webové stránky. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži této webové stránky.

Jak sbíráme vaše údaje?

Vaše údaje získáváme na jedné straně tím, že nám je sdělíte. Zde se může jednat např. o ty údaje, které zadáte v kontaktním formuláři.

Jiné údaje sbírají automaticky při návštěvě webové stránky naše IT systémy. Zde se jedná zejména o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Sběr těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Jistou část údajů sbíráme proto, abychom dovedli zajistit bezvadné poskytování webové stránky. Jiné údaje mohou být používány k účelům analýzy vašeho uživatelského chování.

Jakými právy ohledně svých údajů disponujete?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu uložení svých uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Ohledně tohoto nebo ohledně dalších otázek k tématu ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit. Kontaktní adresu naleznete v tiráži. Dále také disponujete právem podat stížnost na příslušném dozorovém úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě naší webové stránky může docházet k vyhodnocování vašeho chování při jejím prohlížení. Umožňují to zejména cookies a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při prohlížení (surfování) probíhá zpravidla anonymně; z tohoto chování není možné zpětně vystopovat vás jako osobu. Máte právo podat vůči této analýze námitku nebo jí zabránit nevyužitím určitých nástrojů. Podrobnosti o tom najdete v našem prohlášení o ochraně údajů pod nadpisem „Moduly třetích poskytovatelů a analytické nástroje“.

Máte právo nesouhlasit s realizací této analýzy. O možnostech vyjádření nesouhlasu vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2. Obecná upozornění a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek kladou velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů i v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tuto webovou stránku, dochází ke sběru různých osobních údajů. Osobními údaji jsou všechny údaje, pomocí kterých vás lze identifikovat. Předložené prohlášení o ochraně údajů objasňuje, které údaje získáváme a k čemu je využíváme. Objasňuje také to, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Neomezená ochrana údajů před dosahem třetích osob možná není.

Odkaz na odpovědnou osobu

Osobou odpovědnou za zpracování údajů na této webové stránce je:
Amalthea Electronics CZ s.r.o.
Oldřichov č.p. 82
347 01 Tachov
Česká republika
T +420 373 70 25 71
info(at)amalthea-electronics.cz

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracovávání osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnohé z procesů zpracovávání údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí, když nám ohledně toho zašlete neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů realizovaného před odvoláním souhlasu zůstává odvoláním souhlasu nedotčená.

Právo stížnosti k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení práv týkajících se ochrany údajů má dotčená osoba právo podat stížnost na příslušném dozorovém úřadu. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje najdete po kliknutí na následující link.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požádat o vydání těch údajů, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, sobě nebo třetí osobě, přičemž se tyto údaje vydávají v běžném strojově čitelném formátu. Jestliže požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, provedeme to pouze tehdy, je-li to technicky možné.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných údajů, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám jakožto provozovateli stránek posíláte, šifrování typu SSL, resp. TLS. Zašifrované spojení poznáte na základě toho, že v adresním řádku prohlížeče se “http://” změní na “https://” a současně se v něm objeví symbol zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS nemohou být údaje, které nám odesíláte, čteny třetími stranami.

Informace, zablokování, vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a o účelu zpracování těchto údajů a popř. také právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Ohledně tohoto nebo ohledně dalších otázek k tématu osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na nás. Kontaktní adresu naleznete v tiráži.

Nesouhlas se zasíláním reklamních e-mailů

Tímto výslovně zakazujeme používat kontaktní údaje, které zveřejňujeme v rámci povinnosti vést tiráž, k zasílání reklamy a informačních materiálů, jež jsme výslovně nevyžádali. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, např. formou e-mailů se spamem, právní kroky.

3. Sběr údajů na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky zčásti využívají tzv. cookies. Cookies na vašem počítači nezpůsobí žádné škody ani neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom byli schopni vytvořit poskytovanou nabídku příznivější, efektivnější a bezpečnější pro uživatele. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většinu z námi používaných cookies tvoří tzv. „relační cookies“. Tyto cookies se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Jiné cookies zůstanou ve vašem počítači uloženy do té doby, než je smažete. Tyto cookies nám umožňují při vaší opětovné návštěvě poznat, že se jedná o vás.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o dosazení cookies a aby byly cookies povoleny jenom v jednotlivých případech, abyste vyloučili akceptování souborů cookies v určitých případech nebo zcela obecně, a také tak, abyste po uzavření prohlížeče aktivovali automatické smazání souborů cookies. Deaktivace cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

Cookies, které jsou zapotřebí pro realizaci procesu elektronické komunikace nebo pro poskytování jistých, vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního koše), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o ukládání cookies proto, aby byl schopen poskytovat své služby bez chyb a optimalizovaným způsobem. Pokud jsou ukládány jiné cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování při surfování na stránkách), pak o nich informujeme ve zvláštních pasážích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Soubory server log

Poskytovatel stránek sbírá a ukládá automaticky informace v tzv. server log souborech, které nám váš prohlížeč automaticky odesílá. Jedná se o:

  • typ prohlížeče a verzi prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referenční URL
  • hostname (unikátní jméno identifikující počítač) přístupového počítače
  • čas poptávky serveru
  • IP adresu

Nedochází ke slučování těchto údajů s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Když nám zašlete své poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje uvedené v poptávkovém formuláři včetně těch údajů, které jste tam uvedli za účelem zpracování poptávky, a také pro případ pozdějších navazujících dotazů u nás uloženy. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáme dále.

Zpracování údajů, které jste zadali v kontaktním formuláři, tím pádem probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí, když nám ohledně toho zašlete neformální sdělení e-mailem. Zákonnost procesů zpracování údajů realizovaných před odvoláním souhlasu zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, u nás zůstanou uloženy do té doby, než nás vyzvete k jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo zanikne účel uložení těchto údajů (např. po ukončení zpracování vaší poptávky). Zákonnými ustanoveními vynucené případy – zejména pak lhůty pro uchovávání – tím zůstanou nedotčeny.

Ucházení se o vypsaná pracovní místa

Vaše údaje uchazeče o volné pracovní místo sbíráme a zpracováváme za účelem realizace procesu ucházení se o pracovní místo. Pokud na vaše ucházení se o pracovní místo naváže uzavření zaměstnanecké smlouvy, mohou být vaše zprostředkované údaje u nás uloženy ve vašem osobním spisu za účelem realizace obvyklých organizačních a správních procesů při zohlednění příslušných právních předpisů. V případě zamítnutí vašeho zájmu o pracovní místo budou vámi zaslané údaje dva měsíce po oznámení zamítnutí automaticky smazány. Toto tvrzení neplatí tehdy, když jsou na základě zákonných požadavků (například dokazovací povinnosti dle obecného zákona o stejném zacházení) nutné delší lhůty uložení nebo když vyslovíte svůj souhlas s delším uložením těchto údajů v databázi zájemců.

Zpracování údajů (zákaznické a smluvní údaje)

Osobní údaje sbíráme, zpracováváme a využíváme jenom tehdy, jsou-li nezbytné pro založení, obsahovou úpravu nebo změnu právního poměru (tzv. stavové údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich internetových stránek (uživatelské údaje) sbíráme, zpracováváme a používáme jenom tehdy, když je to potřebné k tomu, abychom uživateli umožnili nebo vyúčtovali použití služby.

Získané zákaznické údaje po uzavření zakázky nebo po ukončení obchodního vztahu vymažeme. Zákonné lhůty pro uchovávání tím zůstávají nedotčené.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují nám analýzu vašeho používání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky vytvořené soubory cookies se zpravidla přenesou na jeden ze serverů Google v USA a tam se také uloží.

Ukládání cookies od Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o analýzu uživatelského chování, aby dovedl optimalizovat svoji webovou nabídku i svoji reklamu.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie a jiných státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru ještě před jejím odesláním do USA zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na jeden ze serverů Google v USA přenese kompletní IP adresa a zkrátí se teprve tam. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat k tomu, aby vyhodnocoval vaše používání této webové stránky, sestavoval zprávy o aktivitách na webové stránce a provozovateli webové stránky poskytoval další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. IP adresa, kterou váš prohlížeč pošle Google Analytics, nebude nijak spojována s jinými údaji z Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče zamezit; upozorňujeme vás ovšem na to, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci případně využívat veškeré funkce této webové stránky v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete sběru údajů, které jsou vytvářeny soubory cookies a vztahují se na vaše používání webové stránky (vč. své IP adresy), pro Google a také zpracování těchto údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici po kliknutí na tento link.

Vyjádření nesouhlasu se sběrem údajů

Sběru svých údajů službou Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující link. Pak se dosadí tzv. opt-out cookie, který při příštích návštěvách této webové stránky zamezí sběru vašich údajů: Deaktivovat Google Analytics

Více o informací o zacházení služby Google Analytics s uživatelskými údaji najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů na zakázku

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů na zakázku a při využívání služby Google Analytics v plném rozsahu prosazujeme dodržování předpisů německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické charakteristiky u služby Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Tato funkce umožňuje sestavovat zprávy obsahující výpovědi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webové stránky. Tyto údaje pocházejí z reklamy nabízené společností Google, která se orientuje dle zájmů uživatelů, a také z návštěvnických údajů třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit k žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat v nastaveních pro inzerci na svém účtu na Google. Navíc máte možnost obecně zakázat sběr svých údajů službou Google Analytics tak, jak je to popsáno v bodu „Vyjádření nesouhlasu se sběrem údajů“.

Využití Technologie SalesViewer®

Na této internetové stránce jsou pomocí technologie SalesViewer® společnosti SalesViewer® GmbH na základě oprávněných zájmů provozovatele internetových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) shromažďovány a ukládány údaje pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace.

K tomu se používá kód založený na javascriptu, který slouží ke shromažďování údajů o firmě a používání. Údaje shromážděné touto technologií jsou zašifrovány prostřednictvím funkce, která není zpětně propojitelná (tzv. hašování). Údaje jsou okamžitě pseudoanonymizovány a nejsou používány k osobní identifikaci návštěvníka těchto stránek.

Shromažďování a ukládání údajů je možno kdykoliv odmítnout s účinkem do budoucna tím, že kliknete na tento odkaz ZDE, abyste tak zabránili budoucímu shromažďování údajů prostřednictvím SalesViewer® v rámci této internetové stránky. Přitom je do vašeho zařízení pro tuto internetovou stránku uložen soubor cookie opt-out. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookie, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.

5. Pluginy a nástroje

Webové fonty od myfonts.com

Naše webová stránka používá typy písma, které nabízí firma MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA.

Při zobrazení této webové stránky se vyvolají také údaje z jednoho ze serverů firmy MyFonts, čímž MyFonts získá přinejmenším poznatek o vaší IP adrese. MyFonts přitom mimo jiné získá rovněž informaci o tom, že jste daný typ písma zobrazili přes naší webovou stránku, a také o některých technických údajích týkajících se vašeho prohlížeče, neboť téměř každý webový prohlížeč odesílá tyto údaje při každém vyvolání automaticky na server. Některé prohlížeče umožňují údaje odesílané na server omezit nebo modifikovat, ovšem to, zda je to možné, závisí na výrobci daného prohlížeče. Přestože MyFonts potřebuje odeslané informace, zejména pak IP adresu, pouze k dodávce vyvolaných obsahů, nedisponujeme informacemi o tom a ani vlivem na to, zda a do jaké míry MyFonts tyto informace také statisticky vyhodnocuje nebo ukládá.

Podrobnější informace o ochraně údajů ve společnosti MyFonts si můžete nechat zobrazit po kliknutí na tento link.

Zdroj: Zásady ochrany osobních údajů eRecht24, portálu pro internetové právo právníka Sörena Sieberta.