Kdo za tím stojí?

Tiráž

Provozovatel webové prezentace: Amalthea Electronics CZ s.r.o.
Oldřichov č.p. 82 347 01 Tachov Česká republika
T +420 373 70 25 71 info(at)amalthea-electronics.cz

Jednatel/Managing Director: Oliver Roth, Peter Stöckli
IČO 01896075 · DIČ CZ01896075
Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka č. 34908.

Design a realizace: www.fritzdesign.de

Vyloučení odpovědnosti

Obsah online nabídky

Redakce žádným způsobem neručí za aktuálnost, správnost, úplnost ani kvalitu poskytnutých informací. Uplatňování nároků vůči redakci v rámci odpovědnosti, které se vztahují na škody materiálního nebo duševního charakteru, jež byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných a neúplných informací je principiálně vyloučeno, pokud se ze strany redakce nejedná o prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalostní zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Redakce si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění změnit, doplnit, smazat nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejňování.

Odkazy a linky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které jsou mimo dosah odpovědnosti redakce, by povinnost ručení z odpovědnosti nastala výhradně v takovém případě, kdy redakce má poznatky o obsazích a kdy by pro ni bylo technicky možné a únosné používání v případě výskytu protiprávních obsahů zabránit. Redakce proto výslovně prohlašuje, že k okamžiku zveřejnění linku neobsahovaly příslušné stránky, na něž link odkazuje, žádný ilegální obsah. Redakce ovšem nemá žádný vliv na aktuální a budoucí ztvárnění a na obsahy stránek propojených linky. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů všech linky propojených stránek, které byly změněny po zveřejnění linku. Toto konstatování platí pro všechny linky a odkazy zveřejněné v rámci vlastní internetové nabídky i pro cizí záznamy v knize návštěv, diskusních fórech a mailových seznamech zřízených redakcí. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy, a především za škody, které nastanou následkem využití nebo nevyužití tímto způsobem podaných informací, ručí a odpovídá pouze poskytovatel té stránky, na kterou bylo odkazováno, a nikoliv ten poskytovatel, který na příslušné zveřejněné obsahy jenom odkazuje prostřednictvím linku.

Autorské a značkové právo

Redakce vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby ve všech publikacích zohlednila autorská práva k použitým obrázkům, zvukovým dokumentům, video sekvencím a textům, používala jí samotnou vytvořené obrázky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty nebo aplikovala obrázky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty bez licence.

Všechny ochranné značky a ochranné značky zboží zmíněné v internetové nabídce a popř. chráněné právem třetí strany podléhají v neomezené míře ustanovením vždy příslušně platného značkového a vlastnického práva příslušně registrovaného majitele. Pouhé uvedení ochranné značky nezakládá závěr o tom, že daná ochranná značka není chráněna právy třetích stran!

Autorské právo (copyright) k zveřejněným objektům, které redakce sama vytvořila, zůstává u redakce stránek. Rozmnožování nebo použití takových obrázků, zvukových dokumentů, video sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného svolení redakce povoleno.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Na toto vyloučení odpovědnosti se musí nahlížet jako na část internetové nabídky, z níž bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo ne zcela odpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbylé části dokumentu ohledně svého obsahu a své platnosti tímto nedotčeny.

Na webové stránce byly použity obrázky následujících fotografů: © spainter_vfx/thinkstockphotos.com